Magnaplast
PL
1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

Administratorem Państwa danych osobowych jest MAGNAPLAST sp. z o.o. (Sieniawa Żarska 69, 68-213 Lipinki Łużyckie), posługująca się numerem KRS 0000070081, zwana dalej Spółką.

2. KONTAKT W SPRAWACH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W sprawach dotyczących polityki prywatności lub ochrony danych możecie Państwo kontaktować się z nami na podany powyżej adres pocztowy bądź drogą e-mailową: rodo@magnaplast.pl

3. PRYWATNOŚĆ I PLIKI COOKIES

3.1 Spółka przestrzega prawa do prywatności uwzględniając wszystkie wymogi regulowane przez prawo. Podane przeze Państwa dane będą przechowywane przez niezbędny do udzielenia odpowiedzi czas lub do momentu ustania dalszego kontaktu. Jednocześnie posiadacie Państwo prawo do przenoszenia danych lub ich sprostowania. Państwa zgoda jest dobrowolna i może być wycofana w każdym czasie. W tym celu prosimy o kontakt na adres: rodo@magnaplast.pl

3.2 Pliki cookies są małymi, prostymi plikami przechowywanymi w Państwa urządzeniu w następstwie odwiedzin naszej witryny www. Dzięki nim zapamiętywane są ustawienia, preferencje, a także ułatwiają one oferowanie podstawowych funkcji strony internetowej. Przechowywane są w urządzeniach przez krótki czas i zostają anulowane po zakończeniu sesji przeglądania lub – w przypadku plików cookies trwałych – przechowywane są przez dłuższy, określony przez ich właściciela czas. Domena magnaplast.pl zawiera własne pliki cookies, a ich pojawienie się na Państwa urządzeniu warunkowane jest przez poruszanie się po stronach i podstronach naszej domeny, a także poprzez korzystanie z udostępnionych przez nas opcji. W przypadku kliknięcia w ikonę przekierowującą do innych domen (np. Youtube, Facebook), należy mieć świadomość, iż te domeny zawierają własne pliki cookies i własną politykę prywatności, z którą należy zapoznać się na domenie wybranego podmiotu trzeciego.

3.3 Zachęcamy do pogłębienia wiedzy na temat funkcjonowania plików cookies (takich informacji dostarczy np. Usuwanie plików cookie i zarządzanie nimi (microsoft.com)).

4. DANE OSOBOWE – ICH GROMADZENIE, PRZETWARZANIE ORAZ CEL

Spółka przetwarza dane osobowe związane z prowadzoną działalnością, z działaniami zmierzającymi do zrealizowania kontaktu z Państwem, w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, a także na podstawie uzasadnionego interesu Spółki (art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz f RODO), tj.:

4.1 ZGODA: na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w dowolnym momencie po skierowaniu żądania na adres e-mailowy: rodo@magnaplast.pl, przy czym takie cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed jej cofnięciem. W oparciu o Państwa zgodę przetwarzamy dane w zakresie prowadzonej z Państwem korespondencji kierowanej do Spółki, organizacji przez nas szkoleń, dostosowania reklam i działań w social media, rozpatrywania Państwa wniosków w zakresie Waszych interesów, korzystania z naszej strony www.magnaplast.pl

4.2 UZASADNIONY INTERES: w celu wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnione interesy polegają na prowadzeniu działań statystycznych, raportowania wewnętrznego; przechowywaniu danych dla celów archiwizacji oraz realizację zasady rozliczalności przetwarzania danych; korzystaniu z monitoringu w celu ochrony mienia, ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa osób, w tym zabezpieczenia danych osobowych, a także w zakresie marketingu bezpośredniego oraz realizowanego w ramach Państwa zgody.

5. CZAS PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

5.1 Państwa dane będą przetwarzane, a następnie przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów, w których są wykorzystywane, w sposób opisany w pkt. 4.

5.2 W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych będą one przetwarzane do czasu jej cofnięcia lub wyrażenia sprzeciwu co do przetwarzania danych, nie dłużej niż 3 lata od chwili ich zebrania, jeśli nie będą służyły do realizacji umów, utrzymywania kontaktu.

5.3 W przypadku zawarcia umowy dane będą przetwarzane przez czas wynikający z obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa, w tym z zachowaniem okresu przedawnienia, gwarancji, przechowywania dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, gospodarczego, w szczególności prawa dot. spółek handlowych, a w przypadku innej umowy cywilnoprawnej związanej z realizacją usług przez czas przewidziany przepisami prawa dla tego rodzaju umowy.

6. DLACZEGO NALEŻY PRZEKAZAĆ DANE OSOBOWE?

6.1 Podanie danych osobowych może być dobrowolne (np. w przypadku pozyskania zgód, prowadzenia przez Państwa korespondencji, woli zawarcia umowy), ale bywa także konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, bądź działania marketingowe Spółki.

6.2 W przypadkach określonych przepisami prawa i interesów Spółki, w szczególności w celu zawarcia konkretnej umowy, Spółka będzie wymagała uzyskania od Państwa konkretnego rodzaju danych, w szczególności niezbędnych do realizacji praw i obowiązków Spółki, w szczególności dla celów podatkowych i rachunkowych, a także w związku z zawarciem i realizacją umów.

7. KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE?

7.1 Dane osobowe mogą być udostępniane osobom trzecim, w szczególności organom bądź osobom/podmiotom upoważnionym do przetwarzania danych, tylko wtedy, gdy jest to zgodne z przepisami prawa, związane z realizacją umów lub w razie uprzedniej zgody osoby, której dane dotyczą.

7.2 Udostępnianie danych wiąże się głównie z wykorzystaniem przez Spółkę podmiotów świadczących usługi w zakresie administrowania i zarządzania Spółką, dostawą mediów, obsługi informatycznej, hostingowej, doradczej.

8. JAKIE MACIE PAŃSTWO PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS DANYCH OSOBOWYCH?

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

  • dostępu do danych osobowych,
  • sprostowania danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne, w uzasadnionych przypadkach możecie Państwo żądać ich zablokowania na określony czas bądź na zawsze,
  • usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), jeśli przepisy prawa na to pozwalają,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile przepisy prawa na to pozwalają,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego,
  • przenoszenia danych osobowych (jeśli będzie to technicznie możliwe do spełnienia),
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO

Podczas przetwarzania Państwa danych osobowych stosujemy szeroki wachlarz środków technicznych i organizacyjnych, zgodnych z właściwymi przepisami prawa, mającymi na celu zapewnienia ich bezpieczeństwa i ochrony (m.in. certyfikat SSL).

Masz problem z doborem odpowiedniego produktu? Skontaktuj się z nami

Napisz do nas